Συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων της ΕΕ

To e-shop του www.freeride.gr στο πλαίσιο της αναθεώρησης της πολιτικής διατήρησης προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) σας ενημερώνει ότι υποβάλλει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με τους πελάτες του (άρθρο 5,1.α).

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, αποκλειστικά και μόνο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παραγγελίας και της αντίστοιχης ενημέρωσης των πελατών σχετικά με τον αριθμό αποστολής του δέματος, χωρίς να υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς (άρθρο 5,1,β).

Ως εκ τούτου, τα στοιχεία των πελατών περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία. Συγκεκριμένα στοιχεία, όπως ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ, ΚΙΝ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ, EMAIL και ΝΟΜΟΣ αποθηκεύονται έπειτα από την επιλογή του χρήστη και αποκλειστικά για την ολοκλήρωση της παραγγελίας (άρθρο 5,1,γ).

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των πελατών μας μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»), δηλαδή αποκλειστικά και μόνο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παραγγελίας και της αντίστοιχης ενημέρωσης των πελατών σχετικά με τον αριθμό αποστολής του δέματος.

Η επεξεργασία είναι σύννομη (άρθρο 6,1.α), μόνο εάν και εφόσον οι πελάτες μας έχουν συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της παραγγελίας. Για το σκοπό αυτό, έχει γίνει προσθήκη συνδέσμου με check αποδοχής της πολιτικής διατήρησης προσωπικών δεδομένων στη φόρμα εγγραφής. Η φόρμα δεν αποθηκεύεται αν ο χρήστης δεν τσεκάρει την επιλογή, κατοχυρώνοντας με την ψηφιακή υπογραφή του ότι συναινεί να παρέχει τα προσωπικά του δεδομένα στην επιχείρηση.

Όταν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση, ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι σε θέση να αποδείξει ότι ο χρήστης συγκατατέθηκε για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 7,1).

Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Πριν την παροχή της συγκατάθεσης ενημερώνεστε σχετικά με αποστολή e-mail. Η ανάκληση της συγκατάθεσης είναι εξίσου εύκολη με την παροχή της (άρθρο 7,3).

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερώσετε το κατάστημά μας για την ανάκληση της συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων εφόσον το επιθυμείτε. Αποστολή αιτήματος στο info@freeride.gr με ΘΕΜΑ : Ανάκληση συγκατάθεσης. Μετά τη διεκπεραίωση του αιτήματος ανάκλησης συγκατάθεσης θα ενημερωθείτε με σχετικό e-mail εντός μιας εβδομάδας από την υποβολή αιτήματος.

Συμπληρώστε το email σας για αποστολή Αιτήματος Πρόσβασης Προσωπικών Δεδομένων

Σε εφαρμογή του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο α), σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε παιδί, η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα παιδιού είναι σύννομη εάν το παιδί είναι τουλάχιστον 16 χρονών. Εάν το παιδί είναι ηλικίας κάτω των 16 ετών, η επεξεργασία αυτή είναι σύννομη μόνο εάν και στον βαθμό που η εν λόγω συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού (Άρθρο 8, Προϋποθέσεις που ισχύουν για τη συγκατάθεση παιδιού σε σχέση με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών). Ο υπεύθυνος επεξεργασίας μας θα καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να επαληθεύσει στις περιπτώσεις αυτές ότι η συγκατάθεση παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του παιδιού, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη τεχνολογία.

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά τη λήψη των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, παρέχει στον πελάτη τις ακόλουθες πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την εξασφάλιση θεμιτής και διαφανούς επεξεργασίας: α) την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου επεξεργασίας και, κατά περίπτωση, του εκπροσώπου του υπευθύνου επεξεργασίας, β) τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων, κατά περίπτωση, γ) τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τη νομική βάση για την επεξεργασία, γ) το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, δ) την ύπαρξη δικαιώματος υποβολής αιτήματος στον υπεύθυνο επεξεργασίας για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας που αφορούν το υποκείμενο των δεδομένων ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία, ε) την ύπαρξη του δικαιώματος να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του οποτεδήποτε, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Επιπλέον, ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Για επιπλέον αντίγραφα που ενδέχεται να ζητηθούν από τους πελάτες, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους για διοικητικά έξοδα. Η ενημέρωση παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος (άρθρο 12,3).

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται, ενώ λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας. Έχετε τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ενημερώσετε το κατάστημά μας για την άμεση διαγραφή των προσωπικών σας στοιχείων εφόσον το επιθυμείτε. Αποστολή αιτήματος στο info@freeride.gr με ΘΕΜΑ : Διαγραφή στοιχείων.Έχετε επίσης τη δυνατότητα να ενημερώσετε το κατάστημά μας για τη διόρθωση των προσωπικών σας στοιχείων εφόσον το επιθυμείτε. Αποστολή αιτήματος στο info@freeride.g με ΘΕΜΑ : Διόρθωση στοιχείων. Μετά τη διεκπεραίωση των αιτημάτων σας, θα ενημερωθείτε με σχετικό e-mail εντός μιας εβδομάδας από την υποβολή αιτήματος.
Ο πελάτης δικαιούται να εξασφαλίζει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τον περιορισμό της επεξεργασίας, όταν αμφισβητεί την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για χρονικό διάστημα που επιτρέπει στον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 18,1).

To e-shop του freeride.gr εφαρμόζοντας το Άρθρο 9,Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δεν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένα που αφορούν την υγεία ή δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό.

Επιπλέον, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλειά τους, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.